Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: Theme.Today, Free WordPress themes and cd-bar.com
آثار باستانی چگنی

آثار باستانی چگنی

آثار باستانی چگني

آثار کهن و باستاني و تمدن دوره هاي مختلف عهد حجر و قبل از تاريخ و تمدنهاي بعدي آن به علت نزديکي و همجواري، نوعاً مانند آثاري است که در بخش طرحان مشاهده مي گردد و به طور کلي پيوستگي کامل بين آنها وجود دارد.

آثار دوره هاي مختلف سنگ و پيش از تاريخ

  غار يافته: اين غار در ۲۵ کيلومتري جنوب باختري شهر خرم آباد بر سر راه کوهدشت در محلي به نام “سوليزه” در دامنه “کوه يافته” واقع شده و سطح داخل آن کم است. دهانه غار به سمت جنوب است چون در دامنه کوه “يافته” واقع شده است، وجه تسميه آن نيز از اين جهت است  سطح داخل آن به طور تقريب در حدود ۴۰ متر مربع است و در انتهاي آن نيز مقداري مي شود جلو رفت. اولين هياتي که در اين غار تحقيق کرده، در سال ۱۳۴۳ به رياست دکتر (فرانک هول) بود که از طرف دانشگاه ميشيگان ماموريت داشت. آثار و ابزار به دست آمده از اين غار مربوط به پالئوليتيک (بارادوسي) است. از جمله آثار غار “يافته” که بررسي شده  وجود دو نوع ته نشست دورهُ پالئوليتيک است.

در محدوده غار، چهار کانون مهم آتش کشف شده است و تاريخ سکونت در اين غار تا ۴۵ هزار سال پيش از اين مي تواند باشد و با بررسيهايي که انجام شده ۲۵ هزار سال پيش سکونت در اين غار متروک شده است.

کپی رایت © 2021 چگینی ها - چگینی ها